1400/11/13 - 13:48
فهرست آزمایشگاه های مجاز به انجام تست کرونا برای پروازهای خارجی و داخلی

مسافران پروازهای خارجی و داخلی جهت انجام تست کرونا PCR به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (فایل پیوست) مراجعه نمایند.

ضمایم :