نوع و مدل BOEING 737-500
تعداد 1
ظرفیت 126
حداکثر برد پرواز 890km/h
حداکثر وزن برخاست 52389Kg
خدمه پرواز
نوع و مدل McDonnell Douglas MD-88
تعداد 5
ظرفیت 165
حداکثر برد پرواز 925km/h
حداکثر وزن برخاست 72575kg
خدمه پرواز
نوع و مدل BOEING 737-400
تعداد 1
ظرفیت 168
حداکثر برد پرواز 890km/h
حداکثر وزن برخاست 68038kg
خدمه پرواز
نوع و مدل MD-83
تعداد 1
ظرفیت 168
حداکثر برد پرواز 4640 km
حداکثر وزن برخاست 73000 kg
خدمه پرواز
نوع و مدل Airbus 310
تعداد 1
ظرفیت 300
حداکثر برد پرواز 9540 km
حداکثر وزن برخاست 150000 kg
خدمه پرواز